Regulamin obiektu

WCZASY W DOMKACH NAD MORZEM

Regulamin pobytu dla Gości wynajmujących domki letniskowe w ośrodku „Ostoja Maltańska” w Jezierzanach

 1. Goście korzystający z noclegów w domkach zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pobytu oraz jego przestrzeganiem.
 2. Pomieszczenia mieszkalne w ośrodku zwane dalej „domkami” wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 a kończy się o godzinie 10:00. Zmiana godzin możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem w miarę dostępności miejsc noclegowych.
 3. Najmując domek gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że domek został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić pracownikowi ośrodka, do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku, co jednak nie wiąże ośrodka.
 5. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu domku w przypadku braku wolnych miejsc.
 6. Płatność za pobyt pobierana jest gotówką lub przelewem na konto w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 7. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie 7 dni od rezerwacji telefonicznej lub mailowej.
 8. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 9. Dodatkowo jest pobierana jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 150 zł za pobyt za domek. Opłata obejmuje sprzątanie, ozonowanie, dezynfekcję, itp.
 10. Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
 11. Parking dla naszych gości jest bezpłatny (przewidziano 1 miejsce parkingowe na domek). Dodatkowe miejsce postojowe płatne 20 zł/dobę.
 12. Parking jest niestrzeżony, oświetlony i ogrodzony.
 13. Ośrodek zobowiązany jest zapewnić:
  – Warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w domku (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
 14. Ośrodek zobowiązany jest:
  – Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku, przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
  – Gości prosimy o zgłaszanie usterek lub niedopatrzeń w dniu przyjazdu. W przypadku niezgłoszenia a stwierdzenia usterki, szkody lub braku wyposażenia, zostanie pobrana opłata w wysokości wartości szkody.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach mienie oraz parkujące samochody. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 16. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, internetu lub usterek spowodowanych działaniem wiatru, deszczu itp.
 17. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu ośrodka, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 18. Gość nie ma prawa podnajmować w trakcie pobytu lub przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. W przypadku niezastosowania się do powyższego punktu odmówimy świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę oraz pobierzemy opłatę w wysokości 500 zł za jej naruszenie.
 19. Osoby niezameldowane w obiekcie nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godziny 23:00 do 7:00 dnia następnego.
 20. W ośrodku należy zachować ciszę od godziny 23:00 do 7:00 dnia następnego.
 21. Po godz. 23:00 prosimy o ściszenie muzyki oraz zachowanie nie przeszkadzające pozostałym gościom.
 22. Zachowanie Gości korzystających z noclegu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 24. Na czas pobytu wydawany jest 1 komplet kluczy. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 25. Ośrodek zezwala na pobyt Gości ze zwierzętami za dodatkową opłatą 50 zł/doba.
 26. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.
 27. Zabrania się wystawiania mebli z domku na zewnątrz. Prosimy o korzystanie wyłącznie z mebli tarasowych.
 28. Gość ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 29. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi w czasie pobytu na terenie ośrodka.
 30. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia, jest ono dozwolone jedynie na zewnątrz. Za palenie w domku przewidziana jest kara w wysokości 500 zł.
 31. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania otwartego ognia oraz urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia domku.
 32. Złamanie tego zakazu, stwierdzone przez personel, może skutkować dopłatą w kwocie 500 zł.
 33. Zabrania się palenia grilla na tarasach i w bezpośrednim sąsiedztwie domku. Przeznaczone są do tego wyznaczone miejsca.
 34. Postępowanie w przypadku pożaru. W przypadku zauważenia ognia lub dymu:
  I. Natychmiast zawiadomić recepcję tel. 570464746 lub 602852726
  II. Stosować się do poleceń personelu
  III. W przypadku ewakuacji korzystać z oznaczonych dróg przeciwpożarowych
  Przestrzegać przepisów ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju.
  Telefony alarmowe
  POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 lub 112
  STRAŻ POŻARNA: 998 lub 112
  POLICJA: 997 lub 112
  RECEPCJA: 570464746 lub 602852726
 35. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia.
 36. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.
Ostoja Maltańska