Fundusze Europejskie

UATRAKCYJNIENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OSTOJA MALTAŃSKA – BUDOWA OBIEKTU GASTRONOMICZNEGO

UATRAKCYJNIENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OSTOJA MALTAŃSKA – ZADASZENIE BASENU WRAZ Z POMPĄ CIEPŁA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności przejrzystości oraz celowego racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty progów unijnych w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Numer projektu RPZP.01.05.00-32-T005/21/00.

Miejsce i sposób składania ofert:
I. Ofertę należy złożyć do dnia 04.03.2022 r. do godziny 15.00.
II. Miejsce składania ofert: ul. Nadmorska 3b, 76-107 Jezierzany.

UATRAKCYJNIENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OSTOJA MALTAŃSKA – JACHT

UATRAKCYJNIENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OSTOJA MALTAŃSKA – FOTOWOLTAIKA

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu

UATRAKCYJNIENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OSTOJA MALTAŃSKA - ZAKUP POJAZDU ELEKTRYCZNEGO TYPU MELEX

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu

UATRAKCYJNIENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OSTOJA MALTAŃSKA - ZAKUP ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH (HYBRYDOWYCH) , ŁAWKI SOLARNEJ

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu

UATRAKCYJNIENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OSTOJA MALTAŃSKA - GROTA SOLNA, GROTA BURSZTYNOWA, ŁAŹNIA PAROWA